Natural Skiwax
Nr kat: 24007   2*35 g        35.00
Nr kat. 24005     150 g        63.00

Uniwersalny ekologiczny smar  do nart i snoboardu.

.

.

.

.

.

 

.

.

 

24007
24005