Natural Skiwax
Nr kat: 24003   2*35 g        50.00
Nr kat. 24005     150 g        70.00

Uniwersalny ekologiczny smar  do nart i snoboardu.

.

.

.

.

.

 

.

.

 

24007
24005